בר עליון
דלג על בר עליון

מבקר העירייה

מבקר העירייה פועל מכוח החוק, המגדיר את תפקידיו, היקף משרתו, מעמדו ונגישותו למסמכים ומאגרי מידע. המבקר בודק את פעולותיה וחשבונותיה של העירייה, אם נעשו ע"פ חוק תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון
הגדל

כתובת: בניין העירייה הישן,מול בית רובין.
טלפון: 08-6367071
פקס:08-6367073

דוא"ל: lishca@eilat.muni.il

(יש לצרף לכל פנייה באמצעות הדוא"ל מסמכי אימות/נלווים)

 

 סמכויות ותפקידים  

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין והיא מהווה נדבך חשוב במערכת שלטון דמוקרטי תקין.
תפקידיו של מבקר העירייה הוגדרו בפקודת העיריות. נקבע כי המבקר יבדוק את פעולות העירייה, אם נעשו על פי החוק תוך שמירה על טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. במסגרת זו רשאי המבקר לבדוק את פעולותיהם של ראש העירייה, חברי המועצה ועובדי העירייה.
ביקורתו של המבקר נפרסת גם לגבי המועצה הדתית שבתחום העירייה וכן לגבי כל תאגיד, מפעל, מוסד, קרן או גוף אשר העירייה משתתפת בתקציבם השנתי, כדי יותר מעשירית לגבי אותה שנת תקציב, או משתתפת במינוי הנהלתם.
הגדרה זו מרחיבה את תפקידיו של מבקר העירייה גם לגבי עמותות רבות המקבלות הקצבה מהעירייה.

 

יכולת תפקודה של הביקורת מותנה בעצמאותו ואי תלותו של המבקר.
המחוקק קבע הוראות הבאות לשמור על רמתו האישית ועצמאותו של המבקר, בהם: המבקר יקבע את תכנית עבודתו השנתית ואת הדרכים לביצועה על פי שיקול דעתו; המבקר יכין ויגיש לראש העירייה מדי שנה הצעת תקציב שנתי וועדת הכספים ומועצת העירייה ידונו בתקציבו כפי שהגיש אותם; חובה למסור למבקר כל מסמך שדרוש לו לצורכי עבודתו על פי שיקול דעתו, למבקר תהיה גישה ישירה לצורך ביצוע תפקידו לכל מאגר מידע ולכל בסיס נתונים הקיים במערכת. כן קיימת חובה להזמין את המבקר לכל ישיבה של מועצת העירייה או כל ועדה מוועדותיה.
דוח מבקר העירייה מתפרסם בציבור ובכך מקבל הציבור הרחב דיווח ישיר על פעולותיה של העירייה ושל הגופים המבוקרים. 

 

 

לפנייה ללשכת מבקר העירייה, באמצעות האתר, מלאו את הטופס המקוון:

 

*
*
*
*

 

  הוראות החוק בנושא ביקורת בעירייה
  דו"ח מבקר העירייה לשנת 2008 חלק א
  דו"ח מבקר העירייה לשנת 2008 חלק ב
  דו"ח מבקר העירייה לשנת 2009 חלק א
  דו"ח מבקר העירייה לשנת 2009 חלק ב
  דוח מס 12 שנת 2010+מכתב לראש העיר+תוכן עניינים+אזהרה
  בשנים 2011 - 2012 לא היה מבקר לעירייה, כך שאין דוחו ת לפרסום בשנים אלו!
  דוח מבקר העירייה לשנת 2013
  דוח מבקר העירייה לשנת 2014 חלק א
  דוח מבקר העירייה לשנת 2014 חלק ב
  דוח מבקר העירייה לשנת 2014 חלק ג
עבור לתוכן העמוד