הועדה המקומית לתכנון ובניה

מר מאיר יצחק הלוי, יו"ר הועדה המקומית לתכנון ובניה
טלפון:08-6367380
פקס:08-6367158

גב' תרזה דניאלי , מזכירות הועדה המקומית לתכנון ובניה
טלפון:08-6367216
פקס:08-6367333

תפקידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה

הועדה לתכנון ובנייה מופקדת על הסדרת תכנון העיר, בנייה, שימוש במבנים ובקרקעות. 

בתחום הביצוע: הועדה רשאית לקבוע תנאים להיתרי בניה ולאחר פירסום ברשומות על הכנת תוכנית ועד להפקתה. 

הועדה המקומית אחראית לקידום ענייני תכנון. היא אוחזת בתפקידים מרכזיים בהתרת שימושים חורגים ומתן הקלות בתנאים שנקבעו בחוק והיא שמחליטה בהתנגדויות לתוכניות לאישור שימוש חורג או למתן הקלה. 

לועדה תפקידים בקשר לפיצויים לבעלים של מקרקעין שנפגעו על ידי תוכנית שלא בדרך הפקעה. בתחום העונשין לועדה תפקידים בביצוע פס"ד של בית משפט לגבי חריגות בניה, צווי הריסה וכיו"ב. 

 

 

הרכב הועדה המקומית

מועצת הרשות המקומית תשמש כועדה מקומית לתכנון ובניה (מליאה). ועדה מקומית רשאית להקים ועדת משנה לתכנון ובניה. כל התפקידים והסמכויות של ועדה מקומית מוקנים לועדת המשנה ודין החלטתה בכפוף לאמור להלן כדין החלטת הועדה המקומית. 

 

הרכב ועדת המשנה לתכנון ובניה  

יו"ר – א. ראש העיר או אחד מסגניו. ב. במועצה שמספר חבריה גבוה מ-21 חברים, לא יותר מעשרה חברי מועצה. (ייצוג יחסי של סיעות המועצה) ג. לדיוני הועדה המקומית וועדת המשנה יזומנו דרך קבע נציגי שר הפנים, שר הבינוי והשיכון, השר לאיכות הסביבה שר הבריאות שר המשטרה שר התחבורה מנהל מקרקעי ישראל ונציג הבקיע בענייני תכנון ובניה שתהה להם דעה מייעצת לועדה וכן נציגי שירותי הכבאות. 

מהנדס הרשות המקומית משמש כמהנדס הועדה וכמזכיר הועדה.

יועץ משפטי של הרשות המקומית, יהיה נוכח בדיונים ותינתן לו אפשרות לחוות דעתו לפני קבלת החלטות. 

הרכב הועדה המקומית

מועצת הרשות המקומית תשמש כועדה מקומית לתכנון ובניה (מליאה). ועדה מקומית רשאית להקים ועדת משנה לתכנון ובניה. כל התפקידים והסמכויות של ועדה מקומית מוקנים לועדת המשנה ודין החלטתה בכפוף לאמור להלן כדין החלטת הועדה המקומית. 

הרכב ועדת המשנה לתכנון ובניה  

יו"ר – א. ראש העיר או אחד מסגניו. ב. במועצה שמספר חבריה גבוה מ-21 חברים, לא יותר מעשרה חברי מועצה. (ייצוג יחסי של סיעות המועצה) ג. לדיוני הועדה המקומית וועדת המשנה יזומנו דרך קבע נציגי שר הפנים, שר הבינוי והשיכון, השר לאיכות הסביבה שר הבריאות שר המשטרה שר התחבורה מנהל מקרקעי ישראל ונציג הבקיע בענייני תכנון ובניה שתהה להם דעה מייעצת לועדה וכן נציגי שירותי הכבאות. 

מהנדס הרשות המקומית משמש כמהנדס הועדה וכמזכיר הועדה.

יועץ משפטי של הרשות המקומית – יהיה נוכח בדיונים ותינתן לו אפשרות לחוות דעתו לפני קבלת החלטות. 

האם יש זהות בין הרשות המקומית לבין הועדה המקומית? 

בעבר נקבע שיש זהות מוחלטת וגמורה בין שני הגופים ולצורך פקודת בניין ערים 1936 (שחוק התכנון והבניה החליפה) מתקיימים שניהם כאחד אולם אין הגופים זהים לצורך חוק אחר. 

אם התפתחות הפסיקה הגיעו בתי המשפט למסקנה שהעירייה לחוד והועדה המקומית לחוד. כל אחד משני אלה מהווים אישיות משפטית נפרדת ולכן נקבע שהועד המקומית שעה שהיא פועלת במשפט הפרטי אינה פועלת כאורגן של העירייה ואינה מטילה אחריות בנזיקין. 

לפיכך נקבע שועדה מקומית היא אישיות משפטים שהיקף סמכויותיה מוגבל להבטיח את קיומן של הוראות חוק התכנון והבניה וכל תקנה על פיו. 

משמע שכל פעולה אשר באופן סביר איננה באה בחשבון כמשרתת את תפקידיה של הועדה המקומית היא פעולה החורגת מן הסמכות. 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד