בר עליון
דלג על בר עליון

רישוי עסקים

מסלול רישוי זה ייכנס לתוקפו עם כניסתה של הרפורמה ברישוי עסקים לתוקפה!

 

עיקרי תורת הליך להוצאת רישיון עסק ומתן השירות באגף תברואה ורישוי עסקים

אגף תברואה ורישוי עסקים מברך אותך על פתיחת עסקך בעיר אילת ומאחל לך בהצלחה. כשירות לציבור במתן מידע נחוץ בעיקר לבעלי עסקים חדשים, הופק עבורך עלון זה המסכם את עקרי התהליך להוצאת רישיון עסק, היתר זמני, היתר מזורז בצורה מתומצתת. אין במסמך זה פירוט מלא של כל הדינים והתנאים הקיימים, אלא כלי עזר אינפורמטיבי ראשוני להבנת עיקרי התהליך. בטופס זה מצוינות הערות בכתב שהינם בגדר ראשי פרקים.

אתר ממשל זמין:

מידע לגבי תנאי הרישוי מצד נותני האשור- משרדי הממשלה הרלוואנטיים  לגבי עסוק הטעון רישוי עסק. עומד לרשותך באתר ממשל זמין בצורה נגישה.  

חוברת מידע ברישוי עסקים:

לידיעתך, במשרדינו ניתן לקבל  חוברת מידע מורחב יותר בנושא רישוי עסקים.  היננו להדגיש כי מידע זה הינו מתומצת והינו בגדר המלצה ו/או הדרכה בלבד. מודגש בזאת כי, כל סתירה בין האמור לעיל לבין החוק - נוסח החוק הוא הקובע ועל כל אזרח החובה לבדוק זכויותיו וחובותיו על פי דין.

חוברת מידע ברישוי עסקים

 

 שלב ראשון - קבלת מידע מקדמי

בדיקת חובת רישוי:

א.    ראשית דבר עליך לבדוק באגף תברואה ורישוי עסקים באם פעילות בית עסקך מחויבת בהוצאת רשיון עסק.  לא כל עסק טעון רישוי (למשל: חנות ששטח המכירה בה קטן מ-800 מ"ר, מקום למכירת שתילים ופרחים ששטחו קטן מ-300 מ"ר, גן ילדים, משרדים, מקום המיועד לאחסנה ששטחו קטן מ-50 מ"ר לא טעונים הוצאת רישיון עסק).

 

.במידה וכן תוכל לקבל מידע מוקדם ראשוני במשרדנו אודות הליך הרישוי. זאת ועוד, עומד לרשותך מידע מפורט ומעמיק יותר אודות התאמת העסק המבוקש לדרישות חוק רישוי עסקים תקנותיו וצוויו באתר ממשל זמין.

לידיעתך, עסקים שקיימת לגביהם חובת רישוי מצוינים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי),התשע"ג-2013.

בקשה לחוות דעת מקדמית:

 לרשותך עומדת האפשרות במסגרת הגשת בקשה על ידך לקבלת "חוות דעת מקדמית" תמורת תשלום אגרה כאמור בתקנות הרישוי.

ב. לידיעתך לסוגים שונים של עיסוקים כגון: בתי אוכל, יצור מזון, מספרות, פדיקור מניקור וכו' קיימים תקנות ו/או תנאים מיוחדים העוסקים בדבר התאמת מבנה העסק ואופן תפעולו. פרוט נוסף נמצא באתר ממשל זמין.  

ג. באגף ההנדסה תוכל לבדוק עוד בטרם פתיחת בית העסק האם מתקיימים בו דיני התכנון  והבניה ובכלל זה התאמת העסק המבוקש לשימוש המותר במבנה והתאמת המבנה עצמו לזה  שאושר בהיתר. לצורך קבלת המידע המבוקש מאגף ההנדסה עליך להצטייד במידע שלהלן:

-         כתובת מדויקת של העסק

-         מספר גוש וחלקה

-         מספר הנכס

-         פירוט מהות העיסוקים המבוקשים לקיום בעסק.

 

    *** חשוב מאוד לבדוק את ייתכנות העסק בהתאמה לדרישות אלו עוד בטרם רכישתו או השכרתו. בדבר מידע נוסף יש לפנות למחלקת מידע במינהל הנדסה ותכנון.   

שלב שני - הגשת בקשה לרשיון עסק

תהליך רישוי עסקים מתבצע בשלושה מסלולים אפשריים:

1. מסלול רגיל-  מיועד לרישוי מרבית העיסוקים.

2. מסלול מזורז להיתר- מיועד לעיסוקים אשר מקובל כי הם מהווים סיכון נמוך לציבור ותהליך הרישוי שלהם אינו מורכב.

3. מסלול מיוחד- מיועד לעיסוקים בעלי פוטנציאל סיכון גבוה, וכאשר תהליך הרישוי שלהם מורכב במיוחד.

 

מסלול רגיל

מפרט תנאי הרשות המקומית:

1. יש למלא מפרט תנאי הרשות המקומית המצוי באתר זה בתיקיית מפרט עיריית אילת למהות העיסוק. ולהעבירו אלינו באמצעות המייל, או לחילופין להגיע אלינו בשעות קבלת קהל ולמלא את דף זה. (דף פרטים ותנאים מוקדמים זה מרכז פירוט מתבקש לגבי מבנה בית העסק ומהותו, כתובתו ומיקומו, מספר נכס, שטח העסק וכיוצ"ב. כמו כן מצוין בו אלו תנאי רישוי נדרשים בעסק מצד הרשות המקומית, מסמכים ואשורים נדרשים  ובכלל זה תכנית רישוי לבית העסק  ב- 5 עותקים ובקובץ PDf מוכן להדפסה בקנ"מ 1:50 שמור על דיסק הכוללים ,תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק לאחר שנערכו ונחתמו ע"י בעל מקצוע מוסמך, מפרט טכני המציין את אופן עריכת התוכניות נמצא בקישור למידע בהגשת תכניות לרישוי עסק). לעסוקים שאין מפרט פרטני על פי מספר פריט רישוי יש מפרט תנאים כללי היות ובשלב זה לא גובש מפרט פרטני.

 

תנאי מפרט אחיד ארצי

2. העסק נדרש לעמוד בתנאי המפרט האחיד הארצי, אותם ניתן למצוא באתר ממשל זמין.

 בקשה לרישיון/היתר לניהול עסק:

3. בקשה לרישיון עסק תוגש במחלקת רישוי עסקים על גבי טופס ממוחשב בצירוף כל התנאים המוקדמים לרבות תכניות רישוי. כאמור בתקנות רישוי בגין הגשת הבקשה תשולם אגרת רישוי כאמור בתקנות על כל פריט רישוי. במעמד הגשת בקשה מלאה יתקבל אישור על הגשתה.

לשימת לבך, בכל פניה למשרדנו יש להצטייד בתעודת זהות,הפונה בשם בעל העסק או תאגיד יצטייד גם בייפוי כח וחותמת חברה.

לשימת לבך רק עם הגשת תכניות רישוי עדכניות וצירוף האשורים והמסמכים הנדרשים ניתן להגיש בקשה לרשיון עסק. מחלקת רישוי עסקים מבצעת בדיקה ראשונית של העסק ביחס לבקשה ומסמכיה. באם לאחר הבדיקה הוחלט להמשיך בתהליך הרישוי, תועבר הבקשה לגורמי ונותני האישור הרלוואנטיים.

מסלול מזורז להיתר  

למסלול זה רשאים לגשת רק עסקים אשר לא נפתחו כנגדם הליכי משפט מתוקף חוק התכנון והבניה או מתוקף חוק רישוי עסקים. כמו כן לא רשאים להצטרף עסקים שמנוהלים בניגוד לחוק רישוי עסקים מעל תקופה של שלוש שנים.

עסקים שבמהותם על פי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 נכללים בקטגורית המסלול המזורז זכאים לקבלת היתר מזורז כנגד המצאת הפרטים,האשורים והתנאים הבאים:

מפרט תנאי הרשות המקומית:

1.    יש למלא מפרט תנאי הרשות המקומית המצוי באתר זה בתיקיית מפרט עיריית אילת למהות העיסוק. ולהעבירו אלינו באמצעות המייל, או לחילופין להגיע אלינו בשעות קבלת קהל ולמלא את דף זה. (דף פרטים ותנאים מוקדמים זה מרכז פירוט מתבקש לגבי מבנה בית העסק ומהותו,כתובתו ומיקומו, מספר נכס, שטח העסק וכיוצ"ב. כמו כן מצוין בו אלו תנאי רישוי נדרשים בעסק מצד הרשות המקומית, מסמכים ואשורים נדרשים  ובכלל זה תכנית רישוי לבית העסק  ב- 5 עותקים ובקובץ PDf מוכן להדפסה בקנ"מ 1:50 שמור על דיסק הכוללים, תרשים סביבה, מפה מצבית ותכנית העסק לאחר שנערכו ונחתמו ע"י בעל מקצוע מוסמך, מפרט טכני המציין את אופן עריכת התוכניות נמצא בקישור למידע בהגשת תכניות לרישוי עסק). לעסוקים שאין מפרט פרטני על פי מספר פריט רישוי יש מפרט תנאים כללי היות ובשלב זה לא גובש מפרט פרטני.

 

תנאי מפרט אחיד ארצי:

2. בעל העסק נדרש להציג מסמכים אשר מוגדרים במפרט האחיד כתנאים מוקדמים  ולעמוד בתנאי המפרט האחיד הארצי, אותם ניתן למצוא באתר ממשל זמין.

 

אישור התאמה לדיני תכנון ובנייה:

3. אישור שלפיו מבנה העסק והשימוש בו כמתואר בבקשה תואמים את היתר הבניה, שניתן למבנה ואת תנאיו, לרבות היתר לשימוש חורג ככל שניתן; לאישור יצורפו ההיתרים האמורים.

4. בקשה להיתר מזורז תוגש במחלקת רישוי עסקים על גבי טופס ממוחשב בצירוף כל התנאים המוקדמים לרבות תכניות רישוי. כאמור בתקנות רישוי בגין הגשת הבקשה תשולם אגרת רישוי כאמור בתקנות על כל פריט רישוי. במעמד הגשת בקשה מלאה יתקבל אישור על הגשתה.

 

זמן תגובה לבקשה:

 

5. רשות הרישוי תגיב לבקשה להיתר מזורז שאינה חסרה תוך 21 יום מיום קבלתה . לא הגיבה  רשות הרישוי לבקשה, רשאי המבקש להגיש תצהיר בליווי המסמכים הנדרשים ואישורי בעלי מקצוע לגבי קיום תנאים נדרשים הן מצד רשות הרישוי והן מצד המפרט האחיד הארצי. עם המצאת תצהיר על מסמכיו ואישוריו מצד המבקש, רשות הרישוי תיתן למבקש היתר מזורז תוך  7 ימים מיום קבלתם. תצהיר אשר אינו נשען על כל הנתונים ולא צורפו לו כל המסמכים לא יחייב את רשות הרישוי במתן היתר מזורז.                                    

 

מסלול מיוחד

הרישוי במסלול זה  זהה לרישוי במסלול הרגיל, אלא שלנותן האישור משרדי ממשלה יתנה הסמכות לקבוע תנאים מיוחדים בתהליך הרישוי, בנוסף לתנאי המפרט האחיד הארצי.

לשימת לבך, בכל פניה למשרדנו יש להצטייד בתעודת זהות,הפונה בשם בעל העסק או תאגיד יצטייד גם בייפוי כח וחותמת חברה.

לשימת לבך רק עם הגשת תכניות רישוי עדכניות וצירוף האשורים והמסמכים הנדרשים ניתן להגיש בקשה לרישיון עסק. מחלקת רישוי עסקים מבצעת בדיקה ראשונית של העסק ביחס לבקשה ומסמכיה. באם לאחר הבדיקה הוחלט להמשיך בתהליך הרישוי, תועבר הבקשה לגורמי ונותני האישור הרלוואנטיים.

 

שלב שלישי - בדיקת תברואנים

תברואנים מוסמכים יבדקו את העסק הן באופן עצמאי נדרש והן בשיתוף גורמי ונותני אישור על מנת לבדוק את התאמתו לתנאים הנדרשים עם קבלת אשורם יונפק רישיון העסק המבוקש.

 

שלב רביעי – הבקשות אצל גורמי ונותני האישור

בדיקת גורמי ונותני אישור:

משרדנו מעביר את הבקשה לגורמי הרישוי ברשות ונותני האישור הרלוואנטיים ביחס למהות העיסוק( הנדסה, חקלאות, כבאות, בריאות, משטרה, כלכלה, הגנת הסביבה). אלה בודקים את הבקשה לרישיון עסק ומחליטים באם לסרב לה, לאשר אותה, לאשר אותה בתנאים מוקדמים שיבוצעו טרם קבלת רישיון עסק או בתנאים ברישיון שיבוצעו לאחר קבלת רישיון העסק. בשלב זה עליך לעמוד בקשר ישיר עמם ולהודיעם באשר להתאמת בית העסק לדרישותיהם עם קבלת הבקשות במשרדנו נודיעך בהתאם.

 

שלב חמישי - הנפקת רישיון/היתר זמני/היתר מזורז

הנפקת רישיון/היתר:

עם קבלת כל האשורים הנחוצים יודפס רשיון/היתר לניהול עסק ויועבר לבדיקת וחתימת רשות הרישוי עם קבלתו תוזמן למשרדינו לצורך הנפקתו.

חידוש רישיון

חידוש רישיון/היתר

בעוד מועד, בטרם פקיעת רישיון תקופתי משרדנו יפעל לחידוש הרישיון באופן עצמאי מול גורמי ונותני האישור. תשלום אגרת רישוי בגין חידושו וחתימה על תנאים תעשה במעמד הנפקת הרישיון.

המפרט האחיד

בעתיד הקרוב יחולו תנאי רישוי אחידים בכל הארץ על עסקים טעוני רישוי עסק. זאת על פי מפרט אחיד שיפורסם בפורטל הממשלה. תנאי המפרט האחיד ייכנסו לתוקף לבעלי רישיון עסק, שלוש שנים לאחר פרסום המפרט האחיד או במועד חידוש הרישיון לפי המוקדם.

 

                                     הגשת השגה ברישוי עסקים

 

הגדרות:

דרישה- תנאי או מסמך שדרשו רשות הרישוי או נותן אישור לפי החוק, למעט תנאי או מסמך שנקבע בחיקוק.

השגה – לפי סעיף 7ג5 לחוק רישוי עסקים,התשכ"ח-1968 על דרישה או על סירוב לתת רישיון, היתר זמני או היתר מזורז.

משיג- מבקש רישיון, היתר זמני או היתר מזורז, או בעל רישיון או היתר כאמור, הרואה עצמו נפגע מדרישה או סירוב לתת רישיון או היתר כאמור.

גורם מוסמך ארצי- ראש רשות הרישוי, המנהל הכללי של המשרד נותן האישור, נציב כבאות והצלה, המפקח הכללי של משטרת ישראל, או עובד בכיר במשרדם שהוסמך על ידם.

 

נותן אישור- משרד ממשלתי הנותן אישור ברישוי עסקים.

גורם אישור- משרד ברשות המקומית הנותן אישור ברישוי עסקים.

מהות ההשגה:

כאשר בעל עסק חושב כי הדרישה שעליו לעשות אינה בהתאמה למהות עיסוקו או אינה עולה בקנה אחד עם היקף עיסוקו. רשאי להגיש השגה בפני רשות הרישוי או נותן אישור לגבי מפרט אחיד.

אופן הגשה:

על בעל העסק למלא טופס בקשה להשגה ולסמוך טענותיו במסמכים רלוואנטיים. (ראה טופס השגה באתר העירייה ובאתר נותן האישור). לבקשת ההשגה יש לצרף כל מסמך רלוונטי ורצוי לסמוך את ההסבר בהמחשה באמצעות קובץ מדיה ממוחשב (תמונות, סרט, מצגת) ככל שהדבר מועיל להבנת הטענות בהשגה.

זמנים:

1.את טופס ההשגה יש להגיש לנותן אישור או רשות הרישוי עד לפרק זמן של  30 יום מיום קבלת ההחלטה או התנאי.

 

2.משיג המעוניין בהארכת זמן יפנה בקשה מנומקת לגורם מוסמך ארצי ברשות המקומית וזה רשאי להיעתר לבקשה ובלבד שמועד הארכה לא על 15 ימים נוספים.

3.על גורם מוסמך ארצי להחליט בהשגה תוך 30 יום מיום הגשתה. בהחלטה מנומקת רשאי להאריך את המועד להחלטה בהשגה בעוד 30 ימים נוספים. גורם מוסמך ארצי מטעם נותן אישור רשאי להאריך את מועד ההחלטה בהשגה בעוד 90 ימים נוספים במידה והינו סבור שהינה מצדיקה שינוי במפרט האחיד. 

  

מגבלות ההשגה

4.הגשת השגה אינה מתלה את תוקפה של ההחלטה או הדרישה של רשות הרישוי, כל עוד לא החליט אחרת הגורם שהוגשה לו ההשגה.

5.רשות הרישוי אינה רשאית לקבל השגות על דרישות או על החלטות של נותני אישור. ואינה מוסמכת לדון בהשגה שעניינה תנאים במפרט האחיד מצד נותן אישור. השגה כאמור תוגש לגורם מוסמך ארצי במשרד נותן האישור ועותק ממנה על נספחיה יועבר לרשות הרישוי.

6. לא ניתן להגיש השגה על דרישה שנקבעה בהוראת חיקוק ובכלל זה (גם ולא רק) חוק עזר עירוני.

7.השגה שעניינה טענה לאי התאמה בין דרישות נותן אישור לבין דרישות רשות הרישוי, תוגש לגורם מוסמך ארצי במשרד נותן האישור. עותק מימנה יינתן לרשות הרישוי.

8.טופס להגשת השגה לרשות הרישוי נמצא בתיקיית טפסים ברישוי עסקים באתר העירייה.

 

מודגש בזאת, כי כל האמור לעיל הינו מידע לציבור ובבחינת המלצה ו/או הדרכה בלבד. מודגש בזאת, כי כל סתירה בין הנאמר לעיל לבין החוק- נוסח החוק הוא הקובע, ועל כל אזרח החובה לבדוק זכויותיו וחובותיו על פי דין.

 

  לידיעתך להלן עקרי מתן השירות במשרדנו:

1. אנו מתחייבים במתן שרות מקצועי,אדיב וסבלני.

2. פניות לגבי חובת רישוי או פניות אחרות תעשינה בכתב.

3. אנו נעדכנך בכתב בדבר סירוב לבקשה או אשורה בתנאים,תנאים נדרשים בהליך הרישוי וזימון לצורך הנפקת רשיון עסק. מידע חשוב במיוחד כאמור בתקנות הרישוי ישלח אליך בדואר רשום.

4. שרות פרונטאלי יינתן רק בזמן קבלת קהל.

5. מענה טלפוני יינתן בשעות מוגדרות לצורך מידע בסיסי ולא מורכב בלבד.

6. מסמכי הפקס נאספים על ידנו אחת ליום, שירות זה הינו לצורך העברת      אישורים סטנדרטים שנדרשו על ידנו בלבד. הננו מוגבלים בסודיות ולכן לא בכל מצב יינתן מענה בפקס.

7. בכל פניה למשרדנו יש להצטייד בתעודת זהות ויפוי כח,חותמת חברה של תאגיד. הנך רשאי לבקש מגורמי ונותני האישור מתן ארכות זמן לבצוע התנאים.

8. יש לתאם מראש פניות למנהל המחלקה והתברואנים.

9. פניות למשרדנו שלא בזמן קבלת קהל יש לתאם מראש.

10. תיק הרישוי הינו בחזקת משרדנו על כן מידע מתוכו יינתן במגבלות חופש המידע. תכתובת פנימית בתיק הרישוי לא תוצג לעיון.

 

            לשירותך נאמנה,

אגף תברואה ורישוי עסקים                                                                       

עבור לתוכן העמוד