ועדות השמה

ועדת ההשמה  ברשות המקומית  דנה בזכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים לחינוך מיוחד ולהשמה ברצף המסגרות החינוכיות הקיים (לפי סעיפים 5-11 לחוק החינוך המיוחד). סעיף 20 בחוק החינוך המיוחד קובע שוועדת ההשמה תשמש גם כוועדת ערר על החלטת ועדת השילוב המוסדית.

תכלית הדיונים המתקיימים בוועדה זו היא לקבל החלטות חינוכיות מיטביות ומשמעותיות בעניינם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים. לפיכך הדיונים חייבים להיות מושתתים על עקרונות הומניסטיים תוך קיום דיון הוגן, אחראי ומכבד, הדוגל בשיתוף ההורים והתלמיד ומאפשר להם להשמיע את עמדתם ולהציג את רצונם ואת תפיסתם לגבי המענה ההולם את צורכי התלמיד כדי שתקודם איכות חייו.

 

הרכב הועדה 

 

נציג רשות החינוך המקומית, יו"ר  

שני מפקחים של משרד החינוך שאחד מהם הוא מפקח על החינוך המיוחד והאחר הוא מפקח כולל בחינוך הרגיל או נציגיהם  

פסיכולוג חינוכי לפי חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977, מטעם הרשות המקומית  

רופא מומחה ברפואת ילדים מתוך רשימה שיקבע שר הבריאות  

עובד סוציאלי בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בטיפול בילדים בעלי צרכים מיוחדים  

נציג ההורים: הורה לילד בעל צרכים מיוחדים שיקבע השר מתוך רשימות שיגישו לו ארגוני הורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים במערכת החינוך.  

 

הפנייה אל הועדה 

הפניית תלמיד הלומד במסגרת חינוכית אל ועדת ההשמה היא חלק מתהליך מתמשך של טיפול בתלמיד והתמודדות עם קשייו במסגרת החינוכית שהוא לומד בה. תהליך זה יתבצע מראשיתו תוך השתתפות התלמיד והוריו. מנהל בית-הספר או הגננת יתעדו את שלבי הטיפול בתלמיד, ובכלל זה את המפגשים עם ההורים ועם התלמיד ואת המידע שנמסר להם.

 

לפני הועדה:  

מנהל המוסד החינוכי יזמן את ההורים לשיחה מקדימה. יש לשתף בשיחה את המחנך. על פי שיקול דעת רצוי לצרף לשיחה מומחי תחום רלוונטיים: פסיכולוג, יועץ חינוכי, מורים נוספים, מורי החינוך המיוחד, מטפלים מתחום הבריאות, עובד סוציאלי ורופא, ובחמ"ד גם את רב המסגרת החינוכית.  

חוק החינוך המיוחד מאפשר את שימוע התלמיד, נוסף לשימוע הוריו, במעמד של ועדת ההשמה. עניין השתתפותו של התלמיד יעלה בשיחה מקדימה זו.  

המנהל יציג את הסיבות להחלטה להפנות את התלמיד אל ועדת ההשמה ויוודא כי סיבת ההפניה מובנת לתלמיד ולהוריו.  

במהלך השיחה יסביר מנהל המוסד החינוכי להורים ולתלמיד את סמכויותיה ואת תפקידיה של הוועדה וייתן להורים העתק של שאלון ההפניה לוועדת ההשמה, וההורים יחתמו עליו כאות לכך שהדברים הובאו לידיעתם.  

השאלון החתום על ידי ההורים יופנה למפקח לעיונו ולחתימתו.  

הפניית התלמיד לאבחון פסיכולוגי/ הערכה פסיכולוגית 

אחד המסמכים הנדרשים לדיון בוועדת ההשמה הוא אבחון פסיכולוגי או הערכה פסיכולוגית. הצורך באבחון פסיכולוגי או בהערכה פסיכולוגית של התלמיד ייקבע על-ידי פסיכולוג המסגרת החינוכית מטעם השירות הפסיכולוגי ברשות המקומית שבה המסגרת מצויה.  

האבחון הפסיכולוגי או ההערכה הפסיכולוגית ייעשו בהתאם לנוהלי משרדנו בנושא זה.  

אם סירבו ההורים לאבחון פסיכולוגי, יודיע להם מנהל בית-הספר על הצורך באבחון פסיכולוגי במכתב רשום, ולא יפנה את התלמיד לאבחון פסיכולוגי.  

אבחון פסיכולוגי או הערכה פסיכולוגית לתלמיד כחלק מתהליך ההפניה אל ועדת ההשמה יתבצעו על-ידי פסיכולוג מטעם השירות הפסיכולוגי-חינוכי של הרשות המקומית שבה המסגרת החינוכית מצויה ועל פי שיקול דעתו.  

לאחר האבחון הפסיכולוגי יזמן הפסיכולוג את הורי התלמיד לשיחה וידווח להם על ממצאיה ועל המשך הטיפול בתלמיד, וימסור להם את העתק חוות הדעת שלו אשר תישלח לוועדת ההשמה.  

 

הדיון בועדה 

 

הדיון בוועדת ההשמה יתקיים רק אם משתתפים בו שלושה חברים לפחות: יו"ר הוועדה, המפקח על החינוך המיוחד או נציגו והפסיכולוג החינוכי. כאשר מתקיים דיון בעניינו של תלמיד הלומד במסגרת חינוך רגיל, חייב להשתתף בו גם המפקח הכולל או נציגו.  

יו"ר הוועדה יציג להורים ולתלמיד את הנוכחים בישיבה ואת תפקידיהם, יפתח את הדיון בהצגת מטרתו ויוודא עם ההורים כי מומשו זכויותיהם בתהליך.  

יו"ר הוועדה יאפשר להורים ולתלמיד להשמיע את דבריהם בתחילת הדיון בוועדה. ההורים והתלמיד זכאים לבקש להשמיע את דבריהם בנוכחות חברי הוועדה בלבד. כמו כן ההורים יכולים למנות מישהו מטעמם, בכפיפות לייפוי כוח כתוב.  

במקרים שבהם התלמיד משתתף בדיון, תוודא הוועדה שהוסברו לתלמיד מטרתה של הוועדה וסמכויותיה, ותדאג לאפשר לתלמיד תנאים נאותים להשמעת דבריו בהתאם לצרכיו האישיים וההתפתחותיים.  

בתחילת הדיון יוצגו הרקע להפניית התלמיד לדיון בוועדת ההשמה והמסמכים המובאים לפני הוועדה. (ההורים יוכלו להציג לוועדה מסמכים נוספים שהם רלוונטיים לדיון, והוועדה תתחשב במסגרת שיקוליה גם במסמכים אלה.)  

ועדת ההשמה רשאית, במידת הצורך, לבקש חוות דעת נוספות או להפנות את התלמיד לגורמים נוספים, כדי שישקלו עריכת בדיקות / אבחונים נוספים.  

יו"ר הוועדה יוודא שהמונחים המקצועיים השונים יהיו מובנים להורים.  

יו"ר הוועדה יאפשר דיון נאות בדילמות ובמחלוקות העשויות להתעורר במהלך הדיון וזימון שאלות הבהרה תוך כדי השיח.  

מהלך הדיון יירשם בפרטיכול תוך ציון הנימוקים להחלטה שנתקבלה.  

סיכום הדיון והחלטת הועדה 

לצורך ההחלטה המסכמת את הדיון בעניינו של התלמיד עומדות לפני הוועדה אפשרויות  

 

ההחלטה כדלקמן:  

התלמיד ילמד במסגרת חינוך רגיל, ועניינו יידון בוועדת השילוב המוסדית לקביעת זכאותו לתמיכה מתכנית השילוב.  

התלמיד זכאי לחינוך מיוחד וילמד במסגרת חינוך מיוחד. הוועדה תציין את סוג המסגרת לחינוך מיוחד שבה ילמד התלמיד: גן ילדים לחינוך מיוחד, כיתה לחינוך מיוחד בבית-ספר לחינוך רגיל או בית-ספר לחינוך מיוחד (ולא תנקוב בשם של מסגרת חינוכית).  

אין להתנות את יישום ההחלטה של ועדת ההשמה במתן שירותים או טיפולים כלשהם לתלמיד במסגרת שבה הוא הושם, לא במימון המערכת וגם לא במימון ההורים.  

כחלק מההחלטה של הוועדה על השמתו של תלמיד במסגרת החינוך המיוחד יאפיין הפסיכולוג החינוכי החבר בוועדה את סוג החריגות העיקרית של התלמיד (ובמידת הצורך גם חריגות משנית).  

המענה החינוכי שייקבע לתלמיד יינתן על פי אפיון החריגות המורכבת מהאבחנה שנקבעה על פי המסמכים הקבילים ועל בסיס התיאור התפקודי של התלמיד ועוצמת התמיכות הדרושות לו.  

ההודעה להורי התלמיד על החלטת ועדת ההשמה 

נוסח ההודעה להורים על החלטת ועדת ההשמה יהיה על-פי נספח 8, ס"ק 8.2 בחוזר זה. ההודעה תכלול את החלטת הוועדה ואת נימוקיה. כמו כן תצוין זכותם של ההורים לערער על החלטת הוועדה בפני ועדת הערר המחוזית 21 יום ממועד קבלת המכתב. המכתב יהיה חתום על-ידי יו"ר הוועדה, ויישלח בדואר רשום לא יאוחר מעשרה ימים ממועד קבלת ההחלטה.  

  

לבירור פרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת הטיפול בפרט: 

 

מנהל המחלקה: שמעון ביטון  

טלפון: 08-6367261 

פקס: 08-6367386 

 

ועדת ההשמה ברשות המקומית דנה בזכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים לחינוך מיוחד ולהשמה ברצף המסגרות החינוכיות הקיים (לפי סעיפים 5-11 לחוק החינוך המיוחד). סעיף 20 בחוק החינוך המיוחד קובע שוועדת ההשמה תשמש גם כוועדת ערר על החלטת ועדת השילוב המוסדית.
עבור לתוכן העמוד