פרוטוקולים של הועדה המקומית לתכנון ובנייה

 

תפקידי הועדה המקומית לתכנון ובנייה

 

הועדה לתכנון ובנייה מופקדת על הסדרת תכנון העיר, בנייה, שימוש במבנים ובקרקעות. 

בתחום הביצוע: הועדה רשאית לקבוע תנאים להיתרי בניה ולאחר פירסום ברשומות על הכנת תוכנית ועד להפקתה. 

הועדה המקומית אחראית לקידום ענייני תכנון. היא אוחזת בתפקידים מרכזיים בהתרת שימושים חורגים ומתן הקלות בתנאים שנקבעו בחוק והיא שמחליטה בהתנגדויות לתוכניות לאישור שימוש חורג או למתן הקלה. 

לועדה תפקידים בקשר לפיצויים לבעלים של מקרקעין שנפגעו על ידי תוכנית שלא בדרך הפקעה. בתחום העונשין לועדה תפקידים בביצוע פס"ד של בית משפט לגבי חריגות בניה, צווי הריסה וכיו"ב.  

 

 

 

עבור לתוכן העמוד