בר עליון
דלג על בר עליון

הגרלות לבני אילת

הגרלה

בדבר –  מתן הרשאה להפעלת "חוף המגדלור" בעיר אילת

 

1.         עיריית אילת מזמינה בזאת את העומדים בתנאי הסף המפורטים להשתתף בהגרלה לשם מתן הרשאה להפעלת החוף הידוע כ-"חוף המגדלור" בעיר אילת כמפורט במסמכי ההזמנה ובסייגים המפורטים במסמכי ההזמנה.

 

2.        רשאים להשתתף בהגשת ההצעות כל מי שעומד בכל תנאי הסף המפורטים להלן :

 

                  א.       מי שהינו תושב/ת אילת 15 שנים לפחות.

                   ב.       מי שהינו לאחר שרות צבאי או שרות לאומי מגיל 21 עד גיל 35.

                    ג.       מי שהוא בעל נתינות ישראלית.

                   ד.       מי שרכש את מסמכי ההזמנה.

 

3.    את מסמכי ההזמנה, הכוללים את התנאים להשתתפות, תנאי ההתקשרות ונוסח ההסכם שיחתם עם הזוכה, ניתן לרכוש תמורת 300 ₪, שלא יוחזרו, בהמחאות לפקודת עיריית אילת, החל מיום א' 22/07/2018 במחלקת המכרזים בימים א – ד בין השעות 09:00 - 12:00.

 

4.         את ההצעות יש להגיש רק על גבי המסמכים והמעטפה המקוריים שנרכשו כאמור וכמפורט במסמכי ההזמנה, עד ליום ג' 31/07/2018 בשעה 12:00 לתיבת ההצעות שבמשרד מחלקת המכרזים (בית התמר ק"ב).

 

5.         פתיחת תיבת ההצעות וישיבת ועדת המכרזים לקיום הליך ההגרלה קבועים ליום ג' 31/07/2018 בשעה 18:30 ופתוחים לכל.

 

6.         בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו או אחרת, למסמכי המכרז המקוריים, יגבר האמור במסמכי ההזמנה.

 

7.         ההשתתפות במכרז אסורה על קרוב משפחה (בן זוג, הורה, בן או בת, אח או אחות) של חבר/ה מועצת העיר אילת, עובד עירייה ו/או בן/בת זוג של עובד/ת עיריית אילת, סוכניהם או שותפיהם.

 

8.         מסמכי ההזמנה ניתנים לצפייה באתר האינטרנט של עיריית אילת, החל מיום א' 22/07/2018 בכתובת www.eilat.muni.il . לא ניתן להגיש הצעות על גבי מסמכים אלה.

 

      טלפון לבירורים: 08.6367004      08.6367322

 

  ‏‏מסמכי הזמנה להשתתף בהגרלה להפעלת חוף המגדלור 2018
עבור לתוכן העמוד