בר עליון
דלג על בר עליון

צו המיסים

צו המיסים הנו הצו אשר בו נמצאים תעריפי הארנונה לכל סוג נכס/מהות שימוש, אשר מחויב לעמוד בכל ההגבלות הקבועות בתקנות ההסדרים במשק המדינה.
צו המיסים  מחולק על פי 13 סוגי נכסים ראשיים (על פי הקבוע בתקנות), כאשר ישנם תת סיווג במידה שהרשות החליטה להבדיל לדוגמה בין מבנה מלאכה באזור התעשייה לבין מבנה בעיר.
רשות מקומית מחויבת לאשר את צו המיסים שלה במליאת המועצה לא יאוחר מיום ה–1 בדצמבר בהתאם לסעיף 276 לפקודת העיריות (אין למליאת המועצה סמכות חוקית להחליט על הטלת ארנונה מעבר לקבוע בתקנות) ולפרסם את צו המיסים  לא יאוחר מיום ה-15 בדצמבר (סעיף 277 לפקודת העיריות) - זאת, למעט במקרים חריגים כמו אי אישור תקנות ההסדרים על ידי הכנסת כפי שקורה בשנים האחרונות, או כל סיבה אחרת. במקרה כזה, יש לבקש את אישור השר לדחיית הפרסום.
למעט תעריפי הארנונה, בצו המסים נמצאים גם מועדי התשלום וההנחה בגין תשלום מראש אשר מותרת על פי סעיף 12 לתקנות ולא תעלה על 2%.
צו המיסים אשר אנו עומד בתנאי תקנות ההסדרים מבחינת תעריפי המסים ו/או הסיווגים אינו חוקי.
צו המיסים  מפורסם כל שנה על ידי הרשות המקומית, כאשר שיעור העלאת הארנונה נקבע על ידי המחוקק בתקנות ההסדרים במשק המדינה - למעט מקרים שבהם הרשות מבקשת ממשרד הפנים והאוצר העלאה חריגה או הפחתה.  אין בסמכות הרשות לשנות את התעריפים בצו המיסים , מעבר לנקבע בתקנות ההסדרים או באישורים.

 

 

  צו המיסים 2007
  צו המיסים 2008
  צו המיסים 2009
  צו המיסים 2010
  צו המיסים 2011
  צו המיסים 2012
  צו המיסים 2013
  פרוטוקול צו המיסים לשנת 2013
  צו המיסים 2014
  צו המיסים 2015
  צו ארנונה 2016 לאחר אישור השרים
  צו מיסים 2017 חתום
  אישור חריג להטלת ארנונה 2017
  פרוטוקול מועצה מיוחדת 42-13 צו הארנונה מיום 15.6.16
  צו המיסים 2018
  צו המיסים 2019
  צו המיסים 2020
  הבהרה לצו מיסים 2020
  צו המיסים 2021
עבור לתוכן העמוד