בר עליון
דלג על בר עליון

סוג הנחה: הנחות ופטורים (4 פריטים)

הנחה לנכס ריק

בניין ריק מכל חפץ ואדם שלא נעשה בו שימוש  לתקופה של לפחות 30 יום ברציפות, מזכה את בעל הנכס המחזיק בו בהנחה בשיעור של 100% לתקופה מצטברת של עד 6 חודשים, בתקופת בעלות אחת (כלומר, ההנחה ניתנת פעם אחת בלבד, כל עוד לא שונתה הבעלות בנכס).

 

כיצד מקבלים את ההנחה?

עליכם לידע את אגף ההכנסות מיד כאשר הנכס הופך לריק שכן הבקשה תועבר לבחינה ביחס לתקופה שמיום הגשתה ואילך ולא בגין תקופות עבר. ההנחה תינתן עבור שנת הכספים הנוכחית בלבד בכפוף למילוי הצהרה​ בדבר נכס ריק​ על ידי המבקש, הצגת אישורים מחברת החשמל בגין צריכות חשמל בנכס ומתאגיד המים "עין נטפים" בגין צריכות מים ביחס לתקופה המבוקשת. ובדיקת מפקח מטעם העירייה אשר תתואם מול המבקש לאחר הגשת הבקשה לעירייה. אי ביצוע הבדיקה וצירוף המסמכים הנדרשים כאמור, ימנע את קבלת ההנחה. באם הנכס ימצא אכן ריק וללא שימוש, הזיכוי יבוצע בתום התקופות האמורות. אם בוצע תשלום בגין התקופה בה ניתנה הנחה, הוא יקוזז לטובת חיובים שוטפים שלאחר תקופת הזכאות, או כל חיוב אחר על שם המשלם שנמצא בחובה.

 

טופס בקשה לפטור מארנונה לנכס ריק ​

 

 

הנחה מארנונה בגין דירת אבלים

הנחה לבניין ריק מסוג דירת אבלים. "דירת אבלים" - בנין ריק מסוג דירת מגורים, אשר הבעלים החזיק והתגורר בה בגפו עד ערב- מותו, ושאין משתמשים בה.

אזכרה לעילוי נשמתו של הבעלים בתדירות שאינה עולה על פעם בחודש לא תיחשב שימוש בדירה לעניין זה, ובלבד שאינה כרוכה בפעולות נוספות כגון לינה או סעודה.

המחזיק ייתן הודעה בכתב לעירייה על היות הדירה ריקה לא יאוחר מ- 30 ימים מיום פטירת המנוח/ה. נמסרה הודעה באיחור, הזכאות להנחה תחול מיום קבלת ההודעה בפועל.

המחזיק יציג תעודת פטירה של המנוח/ה.

המחזיק יאפשר למפקח מטעם העירייה לבדוק כי אין מתגוררים בדירת האבלים ואין משתמשים בה.

המחזיק יצרף לבקשת ההנחה תצהיר מאומת על ידי עו"ד המציין, כי לפי מנהגי האבלות הנהוגים בעדתו אין להוציא חפצים מבית המנוח/ה במשך תקופה של 11 או 12 חודשים (על-פי מנהג האבלות הרלוונטי) ממועד הפטירה, וכי לא התווסף ולא יתווסף כל חפץ נוסף לדירה שלא היה בה ערב מות המנוח/ה לאורך כל התקופה בעדה התבקשה ההנחה.

להוכחת היעדר שימוש בדירה ימציא המחזיק, בתום תקופת ההנחה, אישור מספק המים על היעדר צריכת מים בדירה, בגין כל התקופה שבעדה התבקשה ההנחה, וכן תצהיר מאומת על ידי עו"ד, המציין כי לא נוספו חפצים לבית המנוח/ה במשך כל התקופה שבעדה התבקשה ההנחה, וכי קוימו מנהגי האבלות שעליהם הצהיר המחזיק מראש, ובכלל זה כי לא הוצאו חפצים מבית המנוח/ה לאורך כל תקופת מנהגי האבלות.

כן ימציא המחזיק אישור מחברת החשמל לגבי היקפי צריכת החשמל בדירה, אם בכלל, בתקופה שבעדה התבקשה ההנחה.

נעשה שימוש בדירה בניגוד למנהגי האבלות שעליהם הצהיר המחזיק או הועברה החזקה בה טרם תום תקופת מנהגי האבלות שצוינה בתצהיר המחזיק) 11 או 12 חודשים ממועד הפטירה, לפי העניין (תבוטל ההנחה רטרואקטיבית ממועד הינתנה.

50% עד 11 או 12 חודשים ממועד פטירת המנוח/ה, בהתאם למנהג האבלות, בכפוף לתנאים המפורטים.

 

טופס בקשה להנחה מארנונה לדירת אבלים.

 

תצהירים להגשת פטור לדירת אבלים

 

הנחה לבניין חדש וריק

על פי תקנה 12 לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג – 1993, מחזיק בנכס שהוא הבעלים הראשון המחויב בארנונה של בניין חדש ריק, שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, אין משתמשים בו במשך תקופה רצופה, זכאי לקבל הנחה של עד 6 חודשים בשיעור עד 100% בכפוף להצהרה​, בדיקה ואסמכתאות נוספות, בעסקים נדרשת בדיקה בשטח. וכן למשך 6 חודשים נוספים בשיעור של 30% בכפוף להחלטת ועדת הנחות.

 

טופס בקשה לפטור מארנונה לנכס חדש

 

פטור בגין נכס שאינו ראוי לשימוש

על פי סעיף 330 לפקודת העיריות, בניין שנהרס או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו ואין יושבים בו, פטור מתשלום ארנונה כל עוד הנכס אינו ראוי לשימוש.

בתום *3 שנים מיום שניתן הפטור מארנונה, בין ברצף ובין במצטבר, יחויב הנכס בארנונה למשך 5 שנים עפ"י התעריף המזערי שנקבע בתקנות.

*נכס שפטור מארנונה למעלה מ- 12 שנה נכון לתאריך 01.01.2012, זכאי לשנתיים נוספות בלבד, ואז יחויב בארנונה למשך 5 שנים, כמפורט לעיל.

אם ימשיך הנכס להיות לא ראוי לשימוש בתום 5 השנים כאמור, ימשיך לקבל פטור מארנונה לאחר שתימסר הודעה על כך בכתב לעירייה, וכל עוד יהיה לא ראוי לשימוש.

הפטור יינתן ממועד מסירת ההודעה בכתב לעירייה בלבד, בכפוף לאישור וביקורת של מפקח מטעם העירייה בנכס ולאחר שהוכח כי הנכס אכן אינו ראוי לשימוש.

 

טופס בקשה לפטור מארנונה נכס שאינו ראוי לשימוש

 ​.

  תצהירים להגשת בקשה לפטור לדירת אבלים - טופס להורדה
עבור לתוכן העמוד